jueves, enero 29, 2009

MANIFEST PER LA SOLIDARITAT MANIFIESTO POR LA SOLIDARIDAD

En colaboración con la iniciativa surgida del blog El Diario de Cornelivs, nos unimos a este Manifiesto por la Solidaridad . Encontraréis el texto en Catalán y en Castellano.
Si os anímais a publicarlo, copiad y pegad del blog de Cornelivs el MANIFIESTO en vuestro blog.
Al final del post encontraréis las traducciones a diferentes idiomas.

MANIFEST PER LA SOLIDARITAT

QUI SOM:


Els qui subscrivim aquest manifest som ciutadans fent ple ús dels nostres drets civils, i titulars de la sobirania popular, de la qual emanen els poders de l'Estat.

Els signants ens dirigim a tots els ciutadans del món, coneixedors de la situació de pobresa, fam i malalties que assolen gran part de la població humana i en un moment històric, l'actual, en el qual es disposen de prou mitjans polítics, econòmics i científics per a poder solucionar aquests problemes.

Aquest manifest té vocació d'universalitat, i va dirigit a tota la humanitat: a cada ésser humà que habita el planeta, per a què prengui consciència de la terrible situació a què s'enfronten milions de persones i que d'alguna manera actuï en conseqüència per a acabar amb aquesta situació insostenible. És per això que la versió original en castellà serà traduïda a diverses llengües, ja que el nostre propòsit consisteix a fer sentir la veu de l'opinió publica allà on es prenen les decisions polítiques i econòmiques del món.

A QUI ENS DIRIGIM:

Ens dirigim a la classe política governant dels nostres països, així com als més alts mandataris de les organitzacions internacionals, com ara l'Organització de les Nacions Unides i els Presidents i Governs dels països més econòmicament poderosos de la Terra.

ELS MANIFESTEM QUE:

1.- Aquest text té el seu origen en la constatació de l'extrema situació de necessitat i de fam que pateix gran part de la població mundial i en el desigual i injust repartiment de béns que hi ha actualment al món. Entenem que l'equanimitat i l'harmonia en el món es fonamenten en la base del reconeixement dels drets iguals i inalienables i de la dignitat intrínseca de cada un dels membres de la família humana i pels qual és inadmissible que una gran part de la població hagi d'enfrontar-se a una realitat tan precària, a tal grau d'injustícia i desigualtat, a tanta fam, tanta pobresa i desnutrició.

2.- Considerem que l'esmentada situació és en si perversa i no és admissible ni moral ni èticament, ja que tots els éssers humans neixen lliures i iguals. Tanmateix, tenim present que tots els ciutadans del món tenen aquests drets des de l'instant mateix del seu naixement i no com a promesa futura la conquesta de la qual dependrà de la realitat política, social o econòmica dels respectius països.

3.- Estem d'acord que és completament injust, immoral i un crim humanitari, punible davant dels tribunals internacionals i la història, que en ple segle XXI existeixin éssers humans que pateixen i moren per la fam; n'és un agreujant el fet que havent-hi prou lleis internacionals, així com mitjans tècnics, econòmics i científics per a corregir aquesta situació, aquells qui exerceixen el poder en el món no duguin a terme les accions necessàries per a solucionar tot això que futures generacions qualificaran de verdader genocidi del qual en seran culpables aquells qui tenint els mitjans per a solucionar el problema no els hagin emprat.

4.- Considerem que aquesta situació injusta és contrària al Dret Natural, als Drets Humans i a les normes de l'ètica més elemental i entenem que ha arribat el moment que la veu de l'opinió pública exigeixi als seus governants la fi d'aquest desastre.

5.- El present manifest no és un manifest utòpic i tampoc és un manifest polític, ni vol ser la instauració d'un nou ordre polític o socio-econòmic mundial, ni cap menyscapte del teixit empresarial, sanitari i social del món desenvolupat, sinó la més elemental justícia amb els desafavorits.

PER TOT AIXÒ, EXIGIM ALS NOSTRES GOVERNANTS:

1.- L'adopció de mesures immediates i urgents per a pal·liar tal situació de fam, malalties i desnutrició en el tercer món. Considerem que aquestes mesures no constitueixen una utopia, sinó que són perfectament viables i possibles.

2.- Mantenir el compromís de complir els objectius del Mil·lenni establerts per les Nacions Unides l'any 2000 que defineixen els principis als quals ha d'ajustar-se l'actuació dels països i del sistema econòmic internacional per a superar, amb l'horitzó fixat el 2015, les injustícies que afligeixen la humanitat.

3.- La realització d'accions solidàries sistemàtiques amb els països més desafavorits i que s'estableixi un ordre lògic i humà de prioritats en la política econòmica: amb projectes intel·ligents que generin riquesa i llocs de treball en els països afectats, facilitant un desenvolupament sostenible i un progrés que els ajudi a la consolidació d'una xarxa sanitària, econòmica i social estable que faci possible el retorn a una situació de partida igualitària.

4.- La presa de mesures necessàries perquè els països rics destinin una part dels seus pressupostos a la creació de riquesa, d'empreses i de fonts de treball en els països afectats; així com l'adopció d'un acord internacional que caldria que se subscrivís vetllat per l’ONU, d'obligat compliment per part dels països desenvolupats.

5.- La implantació d'un codi ètic que reguli l'estratègia de les empreses multinacionals, així com l'eliminació dels paradisos fiscals i l'aplicació de la taxa Tobin, o similars, en les transaccions comercials internacionals que permeti crear un fons de solidaritat gestionat per les Nacions Unides.

6.- No acceptarem simples declaracions de principis sense que es tradueixin en polítiques concretes; en definitiva: APEL·LEM el sentit de la generositat i humanitat de tothom i fonamentalment de la classe política internacional econòmicament poderosa.

Des de la terra que espera i creu amb fermesa en una Solidaritat que construeixi un món millor i més just, a dia 30 de gener del 2009:MANIFIESTO POR LA SOLIDARIDAD

QUIENES SOMOS:

Los que suscribimos este manifiesto somos ciudadanos en el pleno uso de nuestros derechos civiles, y titulares de la soberanía popular, de la cual emanan los poderes del Estado.

Los firmantes nos dirigimos a todos los ciudadanos del mundo, conocedores de la situación de pobreza, hambre y enfermedad en la que se encuentra gran parte de la población humana en un momento histórico, como el actual, en el que se disponen de los suficientes medios políticos, económicos y científicos que podrían solucionar estos problemas.

Este manifiesto tiene vocación de universalidad, y va dirigido a toda la humanidad, a cada ser humano que habita el planeta, para que tome conciencia de la terrible situación a la que se enfrentan millones de personas y de alguna manera actúe en consecuencia para terminar con esta insostenible situación. Por ello la versión original en español será traducida a diversas lenguas, pues nuestro propósito consiste en hacer oír la voz de la opinión pública en los lugares en las que se toman las decisiones políticas y económicas del mundo.

A QUIÉN NOS DIRIGIMOS:

Nos dirigimos a la clase política gobernante de nuestros países; así como a los más altos mandatarios de las Organizaciones Internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas, y a los Presidentes y Gobiernos de los países más poderosos económicamente de la Tierra.

LES MANIFESTAMOS:

1.- Que este texto tiene su origen en la constatación de la extrema situación de necesidad y de hambre que sufre una gran parte de la población de la Tierra y en el desigual e injusto reparto de bienes que existe actualmente en el mundo. Entendemos que la ecuanimidad y la armonía en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, por lo cual es inadmisible que una gran parte de la población mundial tenga que enfrentarse a una realidad tan precaria, a tal grado de injusticia y desigualdad, a tanta hambre, pobreza y desnutrición.

2.- Que consideramos que dicha situación es intrínsecamente perversa y no admisible ni moral ni éticamente, dado que todos los seres humanos nacen libres e iguales. Igualmente, tenemos presente que todos los ciudadanos del mundo tienen esos derechos desde el mismo instante de su nacimiento y no como una promesa futura cuya conquista dependa de la realidad política, social o económica de sus países.

3.- Que defendemos que es completamente injusto, inmoral y un crimen humanitario punible ante los tribunales internacionales y la Historia que, en pleno Siglo XXI, existan seres humanos que pasen hambre en el mundo, y que mueran por ello. Que es un agravante de ese crimen que, existiendo las leyes internacionales suficientes, así como los medios técnicos, económicos y científicos para corregir dicha situación, los que ejercen el poder en el mundo no lleven a cabo las acciones necesarias para solucionar lo que generaciones futuras calificarán de verdadero genocidio en el que serán culpables todos aquellos que, teniendo los medios para solucionar el problema, no los hayan empleado.

4.- Que consideramos que esta injusta situación es contraria al Derecho Natural, a los Derechos Humanos y a las normas de la más elemental ética, y entendemos que ha llegado el momento de que la voz de la opinión pública exija de sus gobernantes el final de tal estado de cosas.

5.- Que el presente manifiesto no es un manifiesto utópico; y que tampoco es un manifiesto político, ni se pretende con el mismo la instauración de un nuevo orden político o socio-económico mundial, ni ningún menoscabo del tejido empresarial, sanitario y social del mundo desarrollado, sino la más elemental justicia con los desfavorecidos.

POR TODO ELLO, EXIGIMOS A NUESTROS GOBERNANTES:

1.- La adopción de medidas inmediatas y urgentes para paliar tal situación de hambre, enfermedad y desnutrición en el tercer mundo. Consideramos que tales medidas no constituyen una utopía, sino que son perfectamente viables y posibles.

2.- Mantener el compromiso de cumplir los Objetivos del Milenio que, establecidos por Naciones Unidas en el año 2000, definen los principios a los que ha de ajustarse la actuación de los países y del sistema económico internacional para superar, con el horizonte fijado en 2015, las injusticias que aquejan a la humanidad.

3.- La realización de acciones solidarias sistemáticas con los países más desfavorecidos y que se establezca un orden lógico y humano de prioridades en la política económica, con proyectos inteligentes que creen riqueza y puestos de trabajo en los países afectados, facilitando un desarrollo sostenible y un progreso que les ayude a la consolidación de una red sanitaria, económica y social estable que haga posible el retorno a una situación de partida igualitaria.

4.- Que se tomen las medidas necesarias para que los países ricos destinen una parte de sus presupuestos a la creación de riqueza, de empresas y de fuentes de trabajo en los países afectados; así como la adopción de un acuerdo internacional, que debería subscribirse en la ONU de obligado cumplimiento para los países desarrollados.

5.- La implantación de un código ético que regule la estrategia de las empresas multinacionales, así como la eliminación de los paraísos fiscales y la aplicación de la tasa Tobin, ú otra similar, a las transacciones comerciales internacionales, que permita crear un fondo de solidaridad gestionado por Naciones Unidas.

6.- No aceptaremos simples declaraciones de principios que no se traduzcan en políticas concretas. En definitiva, APELAMOS al sentido de la generosidad y humanidad de todos, y fundamentalmente de la clase política internacional económicamente poderosa.

Desde la tierra que espera y cree firmemente en la Solidaridad que construya un mundo mejor y más justo, a 30 de enero de 2009.

Video realizado por Silvia y Juank

TRADUCCION DEL MANIFIESTO POR LA SOLIDARIDAD AL INGLES Y AL FRANCES

TRADUCCION DEL MANIFIESTO POR LA SOLIDARIDAD AL GALLEGO

TRADUCCION DEL MANIFIESTO POR LA SOLIDARIDAD AL HEBREO

TRADUCCION DEL MANIFIESTO POR LA SOLIDARIDAD AL JAPONES

TRADUCCION DEL MANIFIESTO POR LA SOLIDARIDAD AL ITALIANO

TRADUCCION DEL MANIFIESTO POR LA SOLIDARIDAD AL PORTUGUES

38 comentarios:

María dijo...

Todos unidos en solidaridad, la unión hace la fuerza.

Yo lo colgaré a las doce de la noche del día 30.

Un beso enorme.

mia dijo...

Ohh es ésto lo que hay que hacer?

Si yo no me entero de ná

besos a los dos

REIKIJAI dijo...

Felicidades ...¡!!Silvi.

María dijo...

Vuelvo otra vez a tu blog porque no me di cuenta de un detalle:

Daros las gracias por la aportación de vuestra pintura en el manifiesto.

Besos.

Espectadora dijo...

Juntos, siempre juntos!!! somos muchas las voces que gritamos lo mismo.
Besicos

Cornelivs dijo...

Queridos amigos: ¡lo conseguimos! Ya estamos en el aire.

Os mando mi mas entrañable y cariñoso abrazo.

Cornelivs.

Pedro Ojeda Escudero. dijo...

Muchas gracias por ceder la pintura: es magnífica y muy apropiada para la iniciativa.

amelche dijo...

Suena distinto en catalán y la traducción valenciana que yo hice. :-) Nosotros no hablamos con la i (permeti/ hagi, etc.) somos más del -isca, o eixca (que permiteixca) Y, bueno, eso en el valenciano estándar, que es el que nadie habla. Si vas a la calle, mosatros (nosaltres), mo n'anem (ens n'anem), etc. Curioso, como van cambiando las lenguas de unos kilómetros más acá o más allá.

Un abrazo.

marbu dijo...

Amigos, me acabo de enterar que soís los creadores de la pintura, es preciosa, no había visitado vuestro blog. Ahora es tarde, no podía acostarme sin colgar el Manifiesto, pero mañana me voy a detener con más tiempo. Me encanta la pintura.
Un beso

AMYLOIS dijo...

Pues vamos a colgarlo.

Mil besos, magnifica imagen.

DianNa_ dijo...

Solidaridad y Paz.

Besos, pasa buen día.

AriaDna dijo...

Dejo aquí mi abrazo solidario para esta noble causa

besos

Anónimo dijo...

SOLIDARIDAD Y PAZ:

Mensaje hermoso y pintura ideal.
Estoy con vosotros y todos los Blogueros, juntos se puede conseguir.
Con todo mi cariño...... Besos

Carmen.

anitta dijo...

me uno claro que siii

Soledad Sánchez M. dijo...

Un beso solidario esta vez.

Soledad.

Cornelivs dijo...

¡Buenos dias amigos!

Esto es...¡increible! Fantastico, ha superado todas nuestras espectativas.

Yo tambien estoy emocionado, amigos.

UN FUERTE ABRAZO.

moderato_Dos_josef dijo...

Paz, unión y solidaridad. Gracias por vuestra gran colaboración. Parece que la iniciativa de cornelivs está siendo un éxito lo cual me aegra mucho! Un abrazo!

Cuspedepita dijo...

Me emociona leerlo en tantas lenguas :-)

Muchas gracias !!

Besos

Noray dijo...

Sólo así cambiaremos el mundo. Te felicito por tu espléndida obra

Un abrazo

JESUS y ENCARNA dijo...

BUENAS TARDES A TOD@S.
NOS SENTIMOS MUY EMOCIONADOS, NECESITABAMOS VOLVER A SENTIR LA SOLIDARIDAD, SIN CREDOS NI RAZAS NI PARTIDISMOS, ESO QUEDARIA PARA LA INDOSINCRACIA PARTICULAR....
MI CREACION "MAMA TENGO HAMBRE"....
"MAMA TINC GANA"...., ESTA CREADA EN LOS AÑOS 80, OSEA QUE LA COSA BIENE DE LARGO.
QUEREMOS HECEROS SABER QUE ES UN ORGULLO Y UN PLACER QUE ESTA IMAGEN FORME PARTE DE ESTE MAGNIFICO Y REALISTA MANIFIESTO, AUN SIENDO DURA Y TRISTE.
NO SABRIA EXPRESAR CON PALABRAS LO QUE REPRESENTA PARA NOSOTROS ESTA BUENA Y GRAN "MOVIDA", COMO SABEIS NO TENEMOS ANIMO DE LUCRO, LO DIGO POR EL CUADRO... LO CONSERVO EN MI BREVE MUSEO DE NATURALEZAS MUERTAS.
DICEN QUE UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS, EN CAMBIO ESTA DURA IMAGEN DE UNA TRISTE Y LARGA REALIDAD SIN ESAS PALABRAS NO VALDRIA NI LA MITAD....
POR LO QUE AGRADECEMOS ENORMENTE LA IDEA DE CORNELIVS, Y TOD@S LOS COLABORADORES.
HACE POCO TIEMPO QUE ESTAMOS COMO BLOGGEROS, NO SABEMOS SI ESTA GESTA SE HA REALIZADO ALGUNA VEZ, NO OBSTANTE HEMOS DE CONSIDERAR ESTA UNION COMO UNA CUESTION HISTORICA QUE HAGA ABRIR LOS OJOS AL PERSONAL INDIFERENTE.
BESOS Y ABRAZOS A TOD@S.
Jesus y Encarna

Shingen dijo...

Gracias a vosotros, por esa maravillosa creación pictórica que hoy está en cientos de blog y que recrea todo aquello que debe reflejar las palabras del manifiesto; igualdad, derechos, solidaridad y paz.

Soís geniales...

Un fuerte abrazo

David y Eiko

Oteaba Auer dijo...

Un solidario abrazo por un nuevo órden mundial.
Maravillosa obra que se convertirá en un icono en la red blogger

REIKIJAI dijo...

Hola...no solo en los blog aparece tan bella pintura... les dejo el video...que hicimos con mi amigo JuanK.La emocion es mucha..El Manifiesto y la pintura,tambien esta subido en Youtube.Gracias.Les Dejo Un Beso.Silvi.

http://es.youtube.com/watch?v=a2HQnhxZkAM

marbu dijo...

Igual que vosotros hace poco que formo parte de este mundo del blog y para mí es una emoción indescriptible haber participado junto a todos vosotros por esta causa tan noble. Ver como se involucra cada vez más gente en querer poner el manifiesto en sus blogs es fantástico.
Gracias

Y no se podía poner una pintura mejor y más representativa que la vuestra, como ya os dije en anterior comentario.
Muchos besitos a los dos, una amiga
de Galicia.

Tere dijo...

En mi blog está desde las 00:00 y paso a daros la enhorabuena por vuestra iniciativa,vuestro esfuerzo y vuestro corazón tan sensible y generoso que hasta nos lo habeis puesto muy fácil a los demás para ser vuestro eco.
Como decíais en el blog de Cornelivs es un tema antiguo y nunca resuelto,es una vergüenza para toda la Humanidad que no se haya resuelto cuando es posible hacerlo,cada uno desde su puesto podemos hacer pequeños o grandes cambios,unos con aportaciones para paliar la desnutrición,otros desde los gobiernos no consintiendo injusticias y cumpliendo la aportación de 0,7 ,otros allí en los lugares aportando su tiempo,sus conocimientos y los grandes empresarios y grandes multinacionales y bancos que ahora reciben tanta ayuda económica deberían pensar en los desamparados hasta por sus gobiernos,deberían de tener vergüenza de ganar más de lo que una persona necesita para vivir con dignidad,cantidades enormes para tener aviones privados,en fín que el egoísmo de los ricos ahoga a los pobres.
Gracias,gracias por todo.Saludos

nieta dijo...

Cornelivs dice: Ya estamos en el aire!

Agregamos: Levantamos vuelo el 30 de Enero.. El viaje es largo y necesitamos mantenernos arriba.. Volar alto, muy alto.. Que las acciones continúen y sean el combustible que necesitamos para llegar al lugar correcto y a todos los rincones del mundo y desde ahí seguir luchando para lograr el objetivo..

Felicitaciones por la imagen.. es un hermoso cuadro, realmente representativo..

Un fuerte abrazo para uds.

Juani lopes dijo...

ha sido un honor para mi poder participar en esta union bloguera de solidaridad, esperemos que esto sea solo el principio y que al final todo el mundo alce su voz ante tanta injusticia, como bien dice maria, la union hace la fuerza y el pueblo unido jamas sera vencido
saluditos
p.d sabeis si se ha traducido al portugues me gustaria colocarlo en mi blog

MiMundo dijo...

...que hermoso es compartir con los amigos situaciones como esta... me alegra infinitamente compartir con vosotros esta lucha blogera por lo que es tan justo como que nadie pase hambre en el mundo en que nos ha tocado vivir... una lucha que va más alla de los blogs, porque nuestros corazones lo sienten de verdad y nuestra razón así lo entiende... dos abrazos inmensos...

Anónimo dijo...

Granito a granito se va llenando la botella. Se van despertando las conciencias y la solidaridad que debería unirnos siempre.

Una vez más, demostráis el enorme corazón que tenéis.
Un abrazo fuerte a los dos.

AlmA :) dijo...

Profundamente emocionada durante todo el dia... he ido haciendo snif...snif... cada vez que entraba a un blog y veía buestra magnífica obra... juntos... un granito más...tras otro...tras otro...

Un fuerte abrazo

Carlos Alberto dijo...

Hola a tod@s!!!

Magnífica obra la vuestra, esta colandose en muchos de los blogs.
Todos juntos podemos...porque la unión hace la fuerza. Os felicitó por esta gran colaboración y aportación al texto de Cornelivs.

un fuerteeee abrazo.

La Gata Coqueta dijo...

Nuestro espìritu de solidaridad, aunando las voces por una causa justa,

De un grano de arenas hace una montaña.

Un abrazo solidario.

La gata Coqueta.

Juani lopes dijo...

ya tengo la traduccion del manifiesto en portugues, esta tarde lo pongo en mi blog
saluditos

anracne dijo...

Hola, bona nit, he leido este manifiesto ..... ojala sirva para mover la conciencia de aquellos que pueden realmente, hacer que esto se acabe.
Aunque, si soy sincera, tengo mis dudas.
Bueno, espero tener m ás tiempo para ir visitándoos y para abrir mi propio blog.

VolVoreta dijo...

Os felicito por el dibujo que habéis realizado para el Manifiesto.
Os dejo un beso.

anracne dijo...

Un beso y un abrazo, por vuestro trabajo y porque eres mi hermano.
AnracnE

Duarte dijo...

Soy solidario con esta idea y ojalá se logre algo positivo. Es posible, siempre que los que deben darle el verdadero impulso se hagan cargo de ello.
Vuestro trabajo es una gran OBRA de ARTE.
Ya hice mi pequeña aportación, sé que es para un gran fin.

Recibid todo mi afecto en un gran abrazo

Alimontero dijo...

Paso a agradecerles personalmente la hermosa imagen llevamos y tenemos con símbolo.
Ya lo dije en mi blog, esto es algo único en la Red...y es solo el comienzo de una gesta de este tipo... ya se sabe el PODER que tenemos, lo que se puede lograr si estamos con una correcta intención... y ésta, sin duda, lo es!!
Es un real placer conocerlos y saber de su arte, que es otra muestra interna de amor...;-)

Los saludos con mucha alegría por esta hermosa "complicidad" que se extendió por gran parte del orbe...

Ali